Vedtekter for Pelagisk Forening

§ 1. FIRMA

Pelagisk Forening er en faglig interesseorganisasjon for fiskebåtrederier som har sin hovedvirksomhet innenfor de norske pelagiske fiskeriene.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, faglige og sosiale interesser.

§ 3. INNTEKT OG ANSVAR

Foreningens inntekter skaffes til veie gjennom en medlemskontingent og serviceavgifter hvis størrelser fastsettes av Representantskapet.

§ 4. KONTORER

Foreningens hovedkontor er i Bergen. Andre faste kontorer fastsettes av representantskapet etter forslag av styret. Midlertidige kontorer kan opprettes etter styrets bestemmelse.

§ 5. MEDLEMSKAP

Som medlemmer i foreningen kan opptas enhver person eller sammenslutning (reder/rederi) som er direkte eier av norske fartøy som deltar i fiske som sammenfaller med foreningens interessefelt.

Medlemskapet følger det aktive fartøyet og representeres av fartøyets reder, eller person oppnevnt av reder. Hvert fartøy kan avgi en stemme ved representantskapsvalg.

Privatpersoner uten fiskefartøy kan være medlem i foreningen. Kontingent for slikt medlemskap er kr 500 per år. Slikt medlemskap gir ikke stemmerett. 

Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig, og gjøres gjeldende fra utmeldelsesdato. Et utmeldt medlemsfartøy kan ikke opptas som medlem i foreningen igjen før 1 år etter at utmeldelsen er gjort gjeldende.

Medlemskapet opphører automatisk når fartøyet ikke har omsatt fangst i løpet av de fem   foregående kalenderår.

Utmeldelse av foreningen eller opphør av medlemskap gir ikke rett til utbetaling av noen del av foreningens midler.

§ 6. VALGBARHET TIL TILLITSVERV

6.1 Valgbar til tillitsverv i foreningen er eier av medlemsfartøyet eller person oppnevnt av eier/reder forutsatt at:

a. medlemsfartøyet har hatt en fiskeri- eller fangstomsetning i ett av de to siste år på minimum 10 G (G = grunnbeløpet i folketrygden), og

b. vedkommende står i fiskermanntallet blad B, eller på annen måte har vesentlig interesse i fisket innenfor foreningens interesseområde.

6.2 Eiere og medeiere som nevnt foran, som midlertidig er ute av fisket som følge av forlis, salg, nybygging eller lignende, er å anse som valgbare i inntil fire   år etter fartøyet ble tatt ut av fisket.

6.3. Tillitsvalgte kan nekte å ta imot gjenvalg for like lang tid som de har fungert i tilsvarende tillitsverv.

6.4. Ingen tillitsvalgt kan tjenestegjøre i samme tillitsverv sammenhengende i mer enn tolv år.

§ 7. FORENINGENS LEDELSE

Foreningen ledes av et representantskap, et styre, samt en daglig leder som ansettes av styret.

Styret kan blant sine medlemmer oppnevne arbeidsutvalg samt oppnevne underutvalg blant styremedlemmene og andre som er valgbare til tillitsverv. 

§ 8. REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet består av 10 representanter med 2 numeriske vararepresentanter for hver gruppe.

Den gruppevise fordeling skal være slik:

Konsesjonspliktig ringnot 6

Pelagisk trål 1

Kystnot/SUK 3

Representantene skal velges ved direkte valg, og for tre år om gangen.

§ 9. REPRESENTANTSKAPSMØTER

Ordinært representantskapsmøte holdes hvert år i løpet av april eller mai måned. Saker som skal behandles på ordinære representantskapsmøter må være innkommet til styret minst 1 måned før representantskapsmøtet. Ekstraordinært representantskapsmøte holdes så ofte som styret eller representantskapets ordfører bestemmer, eller når minst 1/5 av representantskapets medlemmer ved skriftlig henvendelse til representantskapets ordfører forlanger det.

På ekstraordinære representantskapsmøter behandles kun de saker som er nevnt i innkallelsen. Representantskapsmøtene sammenkalles skriftlig av representantskapets ordfører med minst 14 dagers varsel. Under særlige omstendigheter kan representantskapet innkalles med kortere varsel. Med innkallingen til ordinære representantskapsmøter skal følge dagsorden for møtet, beretning, årsregnskap og en utredning om de saker som skal behandles. Med innkallingen til ekstraordinære representantskapsmøter skal følge en utredning om den eller de saker som skal behandles.

Foreningens daglige leder, styrets og kontrollnemndas medlemmer deltar i representantskapsmøtene med forslags- og talerett, men uten stemmerett. Medlemmer i representantskapet som er valgt inn i kontroll- og fullmaktsnemnda har stemmerett. Representantskapet er ikke beslutningsdyktig hvis ikke minst 2/3 av representantene møter. Møter ikke så mange, berammes nytt møte som er beslutningsdyktig når minst 1/2-parten av representantene møter. Representantskapsmøtene ledes av representantskapets ordfører, varaordfører, eller en setteordfører i representantskapets midte. Representantskapets ordfører og varaordfører velges for 3 år ad gangen av og blant representantskapets medlemmer. Ved like stemmetall har representantskapets ordfører dobbeltstemme.

Representantskapets ordfører fungerer inntil nytt valg av ordfører er foretatt. Dersom verken representantskapets ordfører eller varaordfører er gjenvalgt ved valg på nytt representantskap, ledes det konstituerende representantskaps-møtet av styrets leder inntil nytt valg av setteordfører er foretatt. Møtet velger 2 sekretærer. Over forhandlingene føres protokoll, som underskrives av ordførereren og 2 valgte representantskapsmedlemmer. Før møtets slutt oppleses protokollen.

§ 10. REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER

I ordinære representantskapsmøter behandles:

1. Konstituering og valg av sekretærer og 2 representanter som skal underskrive protokollen sammen med representantskapets ordfører.

2. Styrets beretning for siste år.

3. Revidert regnskap for siste år.

4. Kontroll- og fullmaktsnemndas melding.

5. Overskuddets anvendelse, eventuelt dekning av underskudd.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte.

7. Valg av representantskapets ordfører og varaordfører (hvert 3. år).

8. Valg av styre med varamedlemmer (for 2 år), samt leder og nestleder i styret (hvert år).

9. Valg av kontroll- og fullmaktsnemnd med varamedlemmer (hvert 3. år).

10. Valg av valgnemnd - 3 medlemmer (for 3 år).

11. Fastsettelse av medlemskontingent til foreningen.

12. Fastsettelse av serviceavgifter til foreningen

13. Valg av revisor.

14. Andre saker som overensstemmende med vedtektene fremlegges av styret eller representanter.

§ 11. VALG AV STYRE

Styret skal ha 5-7 medlemmer.

Representantskapet velger 5 numeriske varamedlemmer for samme tidsrom som for styremedlemmene.

Representantskapet velger styrets leder og nestleder blant de 5-7 medlemmer som er valgt av representantskapet.

Leder og nestleder velges for 1 år om gangen, for øvrig gjelder valgene for 2 år.

Det bør ved valgene tas geografiske og gruppemessige hensyn.

§ 12. STYRETS OPPGAVER

Styrets plikter:

1.         Å lede foreningen overensstemmende med vedtektene og representantskapets vedtak samt utferdige forretningsregler

2.         Å ansette daglig leder, bestemme vedkommendes   lønnsvilkår og utarbeide instruks for vedkommende.

3.         Å oppnevne eventuele arbeidsutvalg og eventuelle underutvalg, samt fastsette instruks for disse.

4.         Å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

5.         Å bestemme hvem som skal forplikte foreningen, samt meddele prokura.

6.         Å bestemme tid og sted for neste ordinære representantskapsmøte.

7.         For øvrig på beste måte å ivareta foreningens og medlemmenes interesser og arbeide for foreningens fremgang.

8.         Styret kan delegere arbeidsoppgaver til særskilte utvalg, men har selv ansvar for utvalgenes virksomhet.

Over styrets forhandlinger føres protokoll. Styret kan utpeke to av sine medlemmer til å underskrive protokollen. Utskrift av protokollen skal sendes samtlige deltakende styremedlemmer med frist for merknader. For at styret skal være vedtaksført, må til enhver tid mer enn halvparten av styrets stemmeberettigede medlemmer/varamedlemmer være tilstede  , eller delta per telefon eller annen elektronisk måte. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens/nestlederens stemme utslaget.

§ 13. KONTROLL- OG FULLMAKTSNEMND

Representantskapet velger en kontrollnemnd bestående av 2 medlemmer, og velger blant medlemmene nemndas leder. I forbindelse med valg til tillitsverv i foreningen fungerer kontrollnemndas medlemmer og varamedlem samlet som fullmaktsnemnd.

§ 14. SUSPENSJON

Et medlem kan av representantskapet suspenderes for kortere eller lengre tid dersom vedkommende har overtrådt foreningens vedtekter eller beslutninger i representantskapet eller har opptrådt illojalt overfor organisasjonen. Det samme gjelder dersom medlemmet i skrift eller tale har skadet foreningen eller dets tillitsvalgte.

§ 15. VEDTEKTSENDRINGER

Endring av vedtektene foretas av representantskapet. Det skal stå i innkallingen til representantskapsmøtet hva forslaget går ut på. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

§ 16. OPPLØSNING OG AVVIKLING

Vedtak om foreningens oppløsning foretas av representantskapet. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Samtidig med vedtaket velges et styre til å forestå avviklingen. Bestemmelser om anvendelse av foreningens formue må vedtas av representantskapet.