Bifangsttabell

FANGST BIFANGST J-MELDING
MAKRELL

Det er ikke tillatt å ha bifangst av makrell ved fiske etter andre arter, med mindre bifangsten kan avregnes fartøyets makrellkvote, eller fartøyet er uten adgang til å delta i fisket etter makrell.

Fartøy uten adgang til å delta i fisket etter makrell kan ha bifangst av makrell i følgende fiskeri:

  1. I fisket etter sild er det tillatt med inntil 10 % i vekt av makrell i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.
  2. I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.
Se § 26
NVG SILD

Det er ikke tillatt å ha bifangst av sild ved fiske etter andre arter. Slik bifangst er likevel tillatt når bifangsten kan avregnes fartøyets sildekvote.

Videre kan fartøy som ikke har adgang til å delta i sildefisket ha bifangst av sild i følgende fiskerier:

  1. I fisket etter brisling er det tillatt med inntil 50 % bifangst av sild i vekt ved landing.
  2. I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten ombord og ved landing.
  3. I fisket etter makrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten ombord og ved landing.
Se § 24
SILD

Det er ikke tillatt å ha bifangst av sild i Nordsjøen og Skagerrak ved fiske etter andre arter, med mindre bifangsten kan avregnes fartøyets sildekvote, eller fartøyet er uten adgang til å delta i fisket etter sild.

I fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål er det ikke tillatt med mer enn 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing, selv om bifangsten kan avregnes fartøyets sildekvote.

Fartøy uten adgang til å delta i fisket etter sild kan ha bifangst av sild i følgende fiskerier:

  1. I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.
  2. I fisket etter havbrisling er det tillatt med inntil 10 % sild i vekt ved landing.
Se § 21
HESTMAKRELL Uten hinder av § 1 kan hestmakrell fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter. Se § 3
LODDE

Se j.meld

Se kap 9, §46, 14


Se forskrift utøvelse av fisket i sjøen for Innblanding av fisk under minstemål.