Publisert: 9. nov. 2016

Høyringssvar - forslag til endringer i skipsarbeidslova

NFD har på høyring forslag til endringer i lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) § 4-7.

Pelagisk Forening er opptatt av at fiskarar skal ha gode og trygge arbeidstilhøve, og økonomisk tryggleik.

Pelagisk Forening meiner likevel at enkelte av situasjonane høyringsforslaget skal avhjelpa er lite problematiske i norsk fiskeri. T.d. er det langt frå vanleg at fiskarar blir urettvist etterlatt av reiarlag. I høyringsbrevet står det at, «En typisk situasjon er at skipet forlates i en havn eller ankret utenfor havneområdet, mens sjøfolkene verken har proviant eller for eksempel olje for å sikre elektrisitet om bord.» Denne situasjonen er heilt utkjent i norsk fiskeri. Reglane bør difor utformast slik at reiarlaga får minst mogeleg administrasjon og utgifter.

Se link til høyring her.