Publisert: 6. okt. 2023

Statsbudsjettet

Pelagisk Forening har skummet litt gjennom forslag til statsbudsjett. Interessante ting for oss er:

  • CO2 komensasjonsordningen videreføres.
  • Regjeringen vil øke fokus på forvaltning av kystnære bestander
  • Regjeringen vil vurdere "beskatningstrykket fra fritids- og turistfiske og tilhørende behov for forvaltningstiltak større oppmerksomhet".
  • Bearbeidingsrapporten "skal følges opp gjennom ulike løp med mål om å gi fiskeripolitikken et industrielt innhold, styrke sjømatindustriens konkurransekraft og øke sjømatindustriens bidrag til verdiskapingen".
  • Departementet skal "kontinuerlig vurdere hvordan fiskesalgslagsloven praktiseres og hvordan førstehåndsomsetningen fungerer, med vekt på å sikre stabilitet i førstehåndsomsetningen, åpne og transparente markedsplasser som legger grunnlaget for konkurranse om råstoffet".
  • Fiskeridirektoratet "skal vurdere hvordan klimahensyn kan inkluderes mer konkret i rådgivningen". 

Regjeringen foreslår også 

"ei løyving på 81 mill. kroner til arbeid med havvind, førebuing av havvindutlysing i 2025 og NVEs arbeid med strategisk konsekvensutgreiing. Løyvinga skal vidare dekke utgifter til feltundersøkingar som aukar kunnskapsnivået om naturmangfald og miljø i dei områda som er aktuelle for utlysing i 2025."

Summen er altfor lav for å kunne dekke de undersøkelsene som må gjøres før utlysning, og gjelder kun områder som er tenkt foreslått åpnet, og ikke allerede er åpnet.

Budsjettet skal forhandles med regjeringspartner SV før det blir besluttet.