Publisert: 2. okt. 2023

Testområde for flytende havvind

21. april 2023 sendte Wind Catching Systems AS søknad om om etablering av testområde av en flytende havvindpark på 100 km2 utenfor Aukra og Hustadvika.
Budagrunnen, som ligger sør av testområdet, anses som det viktigste gyteområdet langs Norskekysten for Norsk vårgytende Sild. 

Mørekysten med bankene utenfor området er et av verdens mest produktive havområder for reproduksjon av viktige fiskearter som torsk, sei, sild og hyse. De store fiskebestandene som gyter på Mørebankene og langs Norskekysten er det mest sårbare punktet i Europas største og viktigste rundkjøring – økosystemet i Nord-Atlanteren. 2% av den fangstbare biomassen i verden har sitt opphav fra dette området.


En samlet fiskerinæring har sendt brev til Olje- og energidepartementet vedr. saken.