Publisert: 15. jun. 2022

Ny utlysning loddetokt Jan Mayen - Kort frist

Ved fristen for påmelding til kartlegging av loddeforekomster i fiskerisonen ved Jan Mayen 9. juni var det ikke registrert noen påmeldinger.

Usikkerhet knyttet til makrellsesongen 2022 samt at støtten for fartøy ikke var tilstrekkelig er sannsynligvis årsaker til at ingen fartøyer meldte seg ved den opprinnelige fristen.

Med bakgrunn i dette har en nå økt støtten vesentlig for å gjøre det mer attraktivt for fartøyer å delta, samt at en nå har satt en frist for påmelding til fredag den 17.juni 2022. 


Søker fartøy til kartlegging av loddeforekomster i fiskerisonen ved Jan Mayen 
Med Havforskningsinstituttet (HI) som faglig ansvarlig, vil det sommeren 2022 bli gjennomført kartlegging av loddeforekomster i fiskerisonen ved Jan Mayen. Kartleggingen vil bli utført i perioden 4. - 14. august av ett fartøy. Stimetid til og fra kartleggingsområdet kommer i tillegg. 
Kartleggingen gjennomføres etter letemønster oppsatt av HI. HI må ha mulighet til å kalibrere ekkolodd og sette opp system for lagring av ekkolodd-data i Bergen i forkant av toktet. 
Kartleggingsperioden bemannes med en person fra HI. Det er valgfri avgangs- og ankomsthavn. 
Alle utgifter vedrørende drift av fartøy dekkes av rederi. Kompensasjon og godtgjørelse er redegjort for i annonseringen. Avtale om toktgjennomføring inngås med HI, men økonomisk kompensasjon administreres av Norges Sildesalgslag. 

Søknadsfristen er 17. juni 2022. HI vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet velge ut fartøy som fyller vilkårene. Ved mer enn ett fartøy påmeldt vil utvelgelsen foregå ved loddtrekning blant aktuelle fartøy. 
Skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet sendes innen midnatt 17. juni 2022 til postmottak@fiskeridir.no og merkes med ‘Loddekartlegging’. 
Kartleggingstoktet finansieres bla. gjennom direkte støtte fra Norges Sildesalgslag på NOK 3 mill. Deltagende fartøy får til disposisjon en tilleggskvote på inntil 1000 tonn lodde, hvor det kvantumet som ikke tas i kartleggingsfisket, kan fiskes ved Island vinteren 2022/2023. Av denne kvoten disponerer Havforskningsinstituttet inntil 25 tonn i forbindelse med kartleggingsfisket. 

Finansiering etter følgende modell: 
• Fangstverdien av tilleggskvoten tilkommer fisker, likevel med fratrekk for inntil 25 tonn som disponeres av HI. 
• Summen av fangstverdien av tilleggskvoten pluss NOK 3,0 mill i støtte fra Norges Sildesalgslag tilkommer fisker i sin helhet såfremt ikke nevnte sum overskrider NOK 10,0 mill
• Blir summen av fangstverdien av tilleggskvoten pluss NOK 3,0 mill på mer enn NOK 10,0 mill vil støtten fra Norges Sildesalgslag avkortes tilsvarende verdien over NOK 10,0 mill. Eksempelvis vil tilskuddet fra Norges Sildesalgslag bli på NOK 1,5 mill dersom fangstverdien av tilleggskvoten blir på NOK 8,5 mill. 

Kravspesifikasjoner fra HI for fartøy: 
• Fartøy med ringnottillatelse. 
• Fartøyet må kunne tråle. Tråldører må holdes av fartøy, mens HI kan administrere leie av egnet trål fra Egersund Trål. Mannskap må ordne til splitt i trålsekk og evt. stropping av trål hvis dørareal er stort i forhold til størrelse på trål. 
• Fartøyet må ha loggbar sonar av nyere generasjon og multifrekvens, splittstråle ekkolodd med 38 og 200 (eller 120) kHz for akustiske målinger av pelagisk fisk. Ekkolodd må være loggbart og kunne kalibreres.
• Prøver fra trål skal fryses, og mannskap må være behjelpelige med å ta ut prøve fra trål til frysing. Båten må ha minimum 1 m3 ledig frysekapasitet om bord. 
• Ekstra lugarplass med tilfredsstillende sanitære forhold med egen låsbar lugar, sengetøy og håndklær og vask/dusj i nærhetene av soveareal for inntil tre representanter fra HI. Godkjent rednings- og sikkerhetsutstyr til alle om bord inkludert ev. toktdeltakere. 
• Kartleggingsperioden i dekningsområdet starter 4. august, med avslutning i dekningsområdet 14. august Stimetid til og fra valgfri avgangs- og ankomsthavn kommer i tillegg.
• HI vil utarbeide kursplan for fartøyet. Toktleder fra HI vil være ansvarlig for innsamling og tolking av akustiske og biologiske data. Trålprøver skal tas etter instruks fra toktleder. 
• HI må ha mulighet til å kalibrere ekkolodd og sette opp system for lagring av ekkolodd-data i Bergen i forkant av tokt etter avtale.