Publisert: 23. mai 2022

Nytt innspill om havvind

Meldingen "Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser" skal opp til vedtak og debatt i Stortinget 9. juni. I den forbindelse har Pelagisk Forening sendt innspill angående meldingens del om havvind. 

Havvind er et ønsket virkemiddel for å bidra til økt energiproduksjon i Norge. Næringen er i startfasen, særlig for flytende havvind, og det er mye vi ikke vet om virkningene av havvind på havmiljøet. 

Havforskningsinstituttet ga i 2020 ut en rapport; Potensielle effekter på havvindanlegg på havmiljøet, som oppsummerte kunnskapsgrunnlaget. Konklusjonen i rapporten er klar: vi vet for lite om virkningene av havvind på miljøet i havet. Flere av virkningene som beskrives i rapporten er ikke nevnt i meldingen eller i tilleggsmeldingen. Eksempelvis har man ikke vurdert effekten av støy fra drag i kjetting i flytende anlegg.

Økosystemer er ikke statiske; det er derfor behov for et flerårlig overvåkings-og forskningsprogram for å kunne utrede et område før det bygges havvind. I tillegg må det forskes i utbyggingsfasen og i driftsfasen. 

I meldingens kapittel 4.3.4.5 står følgende: 

Områdene som er åpnet har en slik størrelse at bare en mindre del av arealet faktisk vil utnyttes. På denne måten legges det til rette for at vindkraftanleggene kan plasseres innenfor det åpnede området slik at de er minst mulig til ulempe for andre interesser og virksomheter i området, hvilket bidrar til sameksistens mellom de ulike næringene til havs.

Selv om bare deler av arealet som er åpnet utnyttes vil området med utbygd industri i praksis bli stengt for fiskeflåten. Sektormyndighetene vil sette begrensninger på aktivitet innimellom turbinene og i randsonen til et havvindanlegg på grunn av sjøsikkerhet. 

Dersom det i en prosjektspesifikk utredning viser seg at virkningene for fiskeriene er irreversible, samt at dette ikke kan oppheves/reduseres ved avbøtende tiltak, må det være muligheter for å stoppe prosjektene.