Publisert: 10. nov. 2021

Reguleringsmøte i Bergen

Denne uken pågår reguleringsmøtet i Bergen. Pf har sendt inn flere innspill, blant annet på NVG og vassild.

Fiskarar har rapportert om nvg-sild i Kvænangen.For å redusera risikoen for at norske fiskarar ikkje får fiska sildekvotane sine har Pelagisk Forening bede Fiskeridirektoratet om å gje ringnotfartøy, kystnotfartøy og SUK-fartøy over 28 meter dispensasjon for fiska nvg-sild innanfor fjordlinjene i 2021.

Direktoratet har foreslått å setja av 5 360 tonn av ICES sitt råd på 10 271 tonn for å dekke bifangst av vassild i sør. Dette medfører ei halvering av kvotane.

PF har protestert på dette. Pga låge kvotar har PF foreslått ei rulleringsordning, og fått gjennomslag for det. Det blir truleg ei ordning der fartøya kan fiska dobbel kvote annakvart år.