Publisert: 16. aug. 2021

PF ber om oppheving av underregulering og innføring av kvotegaranti

I et brev til NFD skriver PF følgende om regulering av fisket etter makrell i 2021:

Vi henviser til forskrift om regulering av makrell hvor fartøy med ringnottillatelse og trålgruppen fikk en foreløpig underregulering av fartøykvotene med 30 %.

Ifølge departementets begrunnelse var det for å sikre at en viss andel av kvotene spares til høsten når fisket tradisjonelt foregår i norske farvann, samt bidra til stabile leveranser av makrell til landindustrien.

Den norske flåten sitt fiske etter makrell har i all hovedsak foregått, og foregår, i norske farvann. Kvaliteten på fisken har også vært langt bedre enn forventet mtp tidsperioden den har vært fisket i, og har vært omsatt til konsum. Det ser og ut for at makrellen beveger seg i stor fart i sørlig retning, som kan bety, hvis den følger vanlig vandringsmønster, at den kan svømme ut av NØS.

Pelagisk Forening ber derfor om at underreguleringen oppheves.

Kvotegaranti

Manglende adgang til britisk sone har som kjent skapt utfordringer for makrellflåten. Pelagisk Forening ber om at departementet garanterer at ufisket kvantum på minimum 30 %, kan overføres til neste år, og på den måten sikrer at den norske kvoten kan fiskes i sin helhet. Dette vil bidra til at flåten tør vente med å fiske kvantumet uten at de samtidig risikerer at de ikke får fisket kvoten pga makrellen ikke er å finne i NØS. Slik imøtekommer flåten også landindustrien sitt ønske om makrelleveranser i premium catch period til sine kunder i det asiatiske markedet.

Oppheving av underregulering og en kvotegaranti bør komme så tidlig som mulig slik at flåten kan planlegge drift i videre sesong mest mulig hensiktsmessig.

Pelagisk Forening ber derfor om at underreguleringen oppheves snarest og at departementet innfører er kvotegaranti.