Etikk og verdier

Trakassering og seksuell trakassering

Trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen er forbudt etter arbeidsmiljøloven og likestilling- og diskrimineringsloven. Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø uten trakassering. 

Her kan kan du lese om hva trakassering og seksuell trakassering er, arbeidsgivers plikter og hva du kan gjøre dersom du opplever det.  

Nulltoleranse

Pelagisk Forening vil poengtere at det er nulltoleranse for alle former for utilbørlig atferd overfor kollegaer og samarbeidspartnere.

Varslingsrutine og juridisk bistand

Ta kontakt hvis du ønsker tilsendt varslingsrutiner.

Ta også kontakt hvis PF kan bistå i en slik sak eller rederiet trenger juridisk veiledning.

Du kan også ta kontakt med veiledningstjenesten til Likestillings- og diskrimineringsombudet


Retningslinjer og varslingsrutiner

Pelagisk Forening har implementerte etiske retningslinjer og varslingsrutiner for ansatte og tillitsvalgte. Konsekvensene ved brudd på retningslinjene er nedfelt i vedtektene våre og hvor den ytterste konsekvens er eksklusjon. Retningslinjene er et levende dokumentet og innføring gis. Dette, og varslingsrutinene, er tilgjengelig for alle medlemmer, så ta kontakt hvis du har behov for disse tilsendt.


Etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte i Pelagisk Forening:

1 INNLEDNING
Pelagisk Forening/Pelagisk Servicekontor AS (heretter PF) skal drives på en ansvarlig måte og retningslinjene beskriver den etiske standarden som må etterleves av alle ansatte og tillitsvalgte i deres omgang med medlemmer og samarbeidspartnere.

2 MÅLSETTING
Retningslinjene skal fremme bevissthet omkring etiske tema og bidra til å styrke PFs omdømme, klargjøre hva som er akseptabel praksis og gi veiledning i vanskelige vurderinger. Situasjoner der det kan reises tvil om den enkeltes habilitet og objektivitet må unngås

3 GENERELLE BESTEMMELSER
Alle har ansvar for å bidra til at PFs omdømme blir ivaretatt på beste måte og at det skapes tillit mellom PF og medlemmer og samarbeidspartnere. Ansatte og tillitsvalgte må ikke la egne interesser påvirke arbeidet eller beslutninger.

4 TRAKASSERING
Det er trakassering når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Det kan være uønsket seksuell oppmerksomhet, utfrysing eller mobbing. Trakassering og seksuell trakassering er forbudt etter arbeidsmiljøloven §4-3. I tillegg er det et særskilt vern mot seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etter likestillings- og diskrimineringsloven §13 jfr. §6 første ledd.
Det er nulltoleranse for alle former for utilbørlig atferd overfor kollegaer og samarbeidspartnere.

5 FORHOLDET TIL MEDLEMMER
Ansatte og tillitsvalgte plikter å ta hensyn til medlemmenes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt. Ansatte må være høflig, korrekt og imøtekommende ba?de i skriftlig og muntlig kommunikasjon og søke å uttrykke seg på en måte som lett kan forstås.

6 FORHOLDET TIL BESLUTNINGSTAKERE OG ANDRE INTERESSEPARTER
PF søker å skape gode relasjoner til nåværende og framtidige beslutningstakere og andre interessepartnere. Ansatte må ha et bevisst forhold til god etisk praksis i slikt arbeid. Der det inngås avtaler om samarbeid bør avtalen beskrive alle parters forpliktelser.

7 HENSYN TIL PFS OMDØMME
Alle ansatte plikter å utføre arbeidet sitt og opptre utad på en måte som ikke skader PFs omdømme. Tillitsvalgte vil også oppfattes som representanter for PF og plikter å følge samme retningslinjer.

8 HABILITET OG TAUSHETSPLIKT
Ansatte og tillitsvalgte i PF skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet. De beslutninger som tas må ikke bli påvirket av hensyn som er uvedkommende for saken. Det kan oppstå konflikt mellom tillitsvalgte eller ansattes interesser og personlige interesser. Slike interessekonflikter kan f.eks. være:

  • Forretningsmessige forhold til eget rederi.
  • Lønnet bierverv/biarbeid som kan påvirke ens beslutninger.
  • Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold for den enkelte.
  • Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til PFs interesser og virksomhet.

Forvaltningsloven sier at når en person er inhabil, så skal vedkommende fratre ved behandling av saken. Denne regel er til for å sikre tilliten til upartiskhet. Det er vedkommende eget ansvar å påse at inhabilitet ikke er til stede. Foreligger inhabilitet, skal det gis beskjed. Foreligger det tvil om habilitet, avgjøres organet hvor vedkommende er medlem om inhabilitet foreligger ved flertallsvotering.PF følger praksis i Forvaltningsloven.

9 TAUSHETSPLIKT
Samtlige tillitsvalgte og ansatte i PF er pålagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Hun/han kan heller ikke utnytte taushetsbelagte opplysninger i egen virksomhet eller i tjeneste eller i arbeid for andre. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i PF, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. Hvis tvil om hva som er taushetsbelagt, eller ikke, avgjøres det i ledelsen.

Taushetsplikten omfatter også opplysninger om brukere, kollegaer og ledere. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvem, hva og hvordan man omtaler noen på f.eks. nettsamfunn som Facebook og Instagram.

10 KONSULENTVIRKSOMHET
De ansatte må for lønnede konsulentoppdrag, foredrag eller lignende må på forhånd avklare med nærmeste overordnet der det er interessekonflikter. De samme retningslinjer gjelder ved oppdrag hos eksterne oppdragsgivere.

11 OVERGANG TIL ANNEN VIRKSOMHET
Ved overgang til stilling i virksomhet utenfor PF er det viktig at medlemmenes tillit til PF ikke svekkes eller at PFs interesser i et forhandlings- eller samhandlingsforhold ikke blir skadelidende. Den enkelte ansatte må legge vekt på taushetspliktens bestemmelser etter overgang til annen virksomhet.

12 BRUK AV PFS RESSURSER OG UTSTYR
Alle ansatte plikter å ta vare på PFs ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måten og medvirke til at ressursene ikke misbrukes eller sløses.

13 LOJALITET/ LOJALITETSPLIKT
Lojalitetsplikt er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp og det følger av arbeidsforholdet at det er en gjensidig lojalitetsplikt mellom medarbeideren og PF. Medarbeideren plikter å opptre i samsvar med PFs interesser og arbeidsgiver skal ivareta medarbeidernes interesser så langt det er mulig.

Ansatte i PF plikter å følge de rettsregler og etiske retningslinjer som gjelder for PF, samt etterkomme pålegg fra overordnete. Når beslutning er tatt følger det av lojalitetsplikten at vedtaket effektueres raskt og effektivt innenfor gitte rammer, uavhengig av den enkelte ansattes personlige oppfatning.

14 RAPPORTERINGSPLIKT
Alle ansatte plikter å melde fra til nærmeste leder om forhold han/hun blir kjent med som kan medføre tap eller skade for arbeidsgiver, kollegaer eller omgivelsene slik at det kan iverksettes tiltak for å unngå eller begrense tap/skade.