Publisert: 1. feb. 2017

Rederikvoteordning i ringnotflåten

Vi har blitt fortalt at det jobbes med en midlertidig rederikvoteordning. Dette i påvente av behandling av Eidesenutvalgets forslag - Et fremtidsrettet kvotesystem. Dette etter innspill og ønske fra enkelte i næringen.

Vi vil poengtere at Pelagisk Forening ikke støtter en slik ordning.Rederikvoteordningen er omdiskutert i næringen, på lik linje med kvotetak og struktur, da det gir flerbåtsrederier konkurransefordeler.

Det er bred enighet om at fiskerinæringen trenger stabilitet og forutsigbarhet. Det er derfor uheldig om vesentlige deler av rammebetingelsene blir endret. Dette er også poengtert i Eidesenutvalget. Det er et paradoks dersom vesentlige endringer gjennomføres før Eidesenutvalgets rapport er ferdigbehandlet. Da det ikke medfører stabilitet og forutsigbarhet.

Eidesenutvalget diskuterer dagens strukturkvoteordning, og rederikvoteordning er struktur. Dette selv om rederikvoteordning er en midlertidig strukturordning. Vi mener det er helt nødvendig at det blir gitt arbeidsro til å diskutere Eidesenutvalgets forslag og konsekvensene av forslagene, før eventuelle endringer. Vi ser ikke nødvendigheten av at det innføres en midlertidig ordning som vil ha så store konsekvenser og skape uro i næringen. Rederikvoteordning blir ofte omtalt som «snikstrukturering». Da den innebærer en utvidelse av strukturkvoteordningen. Ordningen gagner flerbåtsrederiene, og gir de et konkurransefortrinn i forhold til enbåtsrederiene. Erfaring fra 2002-2005 viser og at det nesten bare var flerbåtsrederier som benyttet ordningen. Dette viser at selv om enbåtsrederi har adgang til å benytte ordningen er det ikke like enkelt i praksis.

Økonomien i ringnot er god, og viser at det ikke behov rederikvoteordning. Det har nylig vært en økning av basiskvotetaket i ringnot, så det er mulighet til å øke driftsgrunnlaget for de som ønsker det. Dette har ikke vært benyttet i særlig stor grad. Forslaget synes derfor å være lansert av en håndfull flerbåtsredere, som er klare til å strukturere, men som venter på redusert avkorting og/eller tidsubegrensing ved strukturering.

Vi ber derfor departementet om å ikke innføre en rederikvoteordning, men la næringen få arbeidsro til å drøfte Eidesenutvalgets forslag. Utvalgets arbeid fortjener å få en grundig debatt før det gjøres endringer i dagens regelverk, og da spesielt noe som det er så stor uenighet rundt som struktur/rederikvoteordning.