Publisert: 23. jun. 2022

Kompensasjonsordningen for CO2

Pelagisk Forening har deltatt på møte med departementet om kompensasjonsordningen for CO2.

Det er åpenbart for Pelagisk Forening at målet må være å hente mest mulig fisk fra havet, innenfor bærekraftige rammer. Fisk er svært klimavennlig mat ifølge Fremtiden i våre hender. Særlig sett i forhold til kjøtt.

Drivstoffpriser og avgifter må derfor ikke resultere i mindre fisk fra havet. Vi mener at kompensasjonsordningen slik den er i dag kan være konkurransevridende og kan, i ytterste konsekvens, medføre mindre fisk fra havet. Slik ordningen er idag får man høyere kompensasjon dersom fiskeprisene er høye.  

Vi ønsker oss primært tilbake til den gamle ordningen; kompensasjon ble gitt for drivstoff kjøpt. Sekundært at vi får tilpasset dagens ordning, forutsatt at den virker etter hensikten.

Vi vet ikke om ordningen slik den er lagt opp i dag oppfyller målet: redusere klimaavtrykket fra fiskeflåten. Ordningen må derfor evalueres. Ordningen må fungere etter hensikten: klimatiltak som kan utløse utslippsreduksjoner i fiskerinæringen.

Pelagisk Forening mistenker at ordningen har uklare omfordelings og miljøeffekter. Vi er bekymret for at ordningen slik den nå er lagt opp gjør at man omfordeler mellom reguleringsgruppene i samme kompensasjonsgruppe. Vi mistenker at prisutviklingen på hvitfisk, særlig i 2022, kan gi denne effekten. Slik ordningen er lagt opp kan den gi utslag for den pelagiske flåten fordi det er store variasjoner mellom år hvor mye drivstoff man bruker på grunn av tilgjengeligheten til fisken, om det foreligger kvoteavtaler, om reguleringene er hensiktsmessig, prisen på fisken og om fisken leveres til mel/olje eller konsum. 

Vi kan ikke bare se på CO2; klimatiltak i fiskeflåten må sees på i en helhet. Derfor ønsker Pelagisk Forening at fiskeflåten skal få en klimaplan, slik landbruket har fått.