Publisert: 3. jun. 2022

Søker fartøy til loddetokt

Med Havforskningsinstituttet (HI) som faglig ansvarlig, vil det sommeren 2022 bli gjennomført kartlegging av loddeforekomster i fiskerisonen ved Jan Mayen. Kartleggingen vil bli utført i perioden 24. juli til 14. august i to deler som kan gjennomføres av samme fartøy, eller deles mellom to fartøy.

Kartleggingen gjennomføres etter letemønster oppsatt av HI. HI må ha mulighet til å kalibrere ekkolodd og sette opp system for lagring av ekkoloddata i Bergen i forkant av toktet.

Den første kartleggingsperioden er 24. juli - 3. august, uten bemanning fra HI. Den andre kartleggingsperioden er 4. august til 14. august, med bemanning av inntil 3 personer fra HI. Det er valgfri avgangs- og ankomsthavn.

Alle utgifter vedrørende drift av fartøy dekkes av rederi. Kompensasjon og godtgjørelse er redegjort for i annonseringen. Avtale om toktgjennomføring inngås med HI, men økonomisk kompensasjon adminstreres av Norges Sildesalgslag.

Søknadsfristen er 9. juni 2022. HI vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet velge ut fartøy som fyller vilkårene. Ved mer enn ett fartøy påmeldt til hver periode vil utvelgelsen foregå ved loddtrekning blant aktuelle fartøy. Fartøy som søker må tydelig angi hvorvidt påmeldingen gjelder første, andre eller begge perioder.

Skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet sendes innen midnatt 9. juni 2022 til postmottak@fiskeridir.no og merkes med ‘Loddekartlegging’. Utvelgelse/ uttrekning vil skje i løpet av fredag 10. juni.

Norges Sildesalgslag stiller til disposisjon 4 million NOK til dette toktet, gitt godkjennelse fra Nærings- og fiskeridepartementet, under forutsetningene skissert nedenfor. Til kartleggingen blir det stilt til disposisjon inntil 1000 tonn lodde per periode. Dette skal dekke forskningprøvetaging til kartleggingsformål med trål. De(t) uttrukne fartøy(ene) tar med eventuelt restkvantum til loddesesongen 2022-2023.

Betingelser:

To fartøyer eller eventuelt ett deltar i til sammen 22 toktdøgn (seilingsdøgn kommer i tillegg). Midler til disposisjon fra Norges Sildesalgslag til kartleggingstoktet: NOK 4,0 million eller NOK 2,0 million pr fartøy forutsatt NFD sin godkjenning. Myndighetene stiller til disposisjon tilleggskvote til to kartleggingsfartøy (eventuelt ett). Denne forutsettes å være en del av finansieringen og satt til 1000 tonn pr fartøy.

Finansiering skjer etter følgende modell:

 • Dersom fangstverdien av tilleggskvoten er større enn NOK 4,0 million pr fartøy, går støtten fra Norges Sildesalgslag ut – toktet vil da finansieres utelukkende med fangstverdien av tilleggskvoten.
 • Dersom fangstverdien av tilleggskvoten er mellom NOK 2,0 million og NOK 4,0 million pr fartøy, gis fartøyet NOK 4,0 million, det vil si at dersom fangstverdien er på NOK 3,0 million vil støtten fra Norges Sildesalgslag settes til NOK 1,0 million.
 • Dersom fangstverdien av tilleggskvoten er mindre enn NOK 2,0 million pr fartøy, gis fartøyet hele fangstverdien pluss et tilskudd fra Norges Sildesalgslag på NOK 2,0 million.
 • Dersom fangstverdien av tilleggskvoten er null - gis hvert av kartleggingsfartøyene NOK 2,0 million i støtte fra Norges Sildesalgslag.

Dersom kun ett fartøy blir nyttet til det aktuelle kartleggingstoktet vil støtten bli det dobbelte av det som her er skissert.

Kravspesifikasjoner fra HI for fartøy:

 • Fartøy med ringnottillatelse.
 • Fartøyet må kunne tråle. Tråldører må holdes av fartøy, mens HI kan administrere leie av egnet trål fra Egersund Trål. Mannskap må ordne til splitt i trålsekk og evt. strapping av trål hvis dørareal er stort i forhold til størrelse på trål.
 • Fartøyet må ha loggbar sonar av nyere generasjon og multifrekvens, splittstråle ekkolodd med 38 og 200 (eller 120) kHz for akustiske målinger av pelagisk fisk. Ekkolodd må være loggbart og kunne kalibreres.
 • Prøver frå trål skal fryses, og mannskap må være behjelpelige med å ta ut prøve fra trål til frysing. Båten må ha minimum 1 m3 ledig frysekapasitet om bord.
 • Ekstra lugarplass med tilfredsstillende sanitære forhold med egen låsbar lugar, sengetøy og håndklær og vask/dusj i nærhetene av soveareal for inntil tre representanter fra HI dersom personell er tilgjengelig. Dette kravet gjelder ikke første del av toktet som er ubemannet fra HI.
 • Godkjent rednings- og sikkerhetsutstyr til alle om bord inkludert evt. toktdeltakere.
 • Første kartleggingsperiode starter 24. juli (valgfri avgangshavn), med avslutning i dekningsområdet 3. august.
 • Andre kartleggingsperiode starter 4. august (valgfri avgangshavn), med avslutning i dekningsområdet 14. august.
 • HI vil utarbeide kursplan for fartøy til begge kartleggingsperioder.
 • Fartøyet i første kartleggingsperiode vil rapportere og oversende rapporter fra observasjoner med sonar og ekkolodd til kontaktperson ved HI etter nærmere avtale. HI må godkjenne eventuelle endringer i kursplan for dette fartøyet. Trålprøver skal tas etter plan oppsatt av HI. Prøvene skal fryses etter instruks.
 • HI vil utarbeide kursplan for fartøyet i andre kartleggingsperiode. Hvis personell fra HI er om bord, vil de være ansvarlige for innsamling og tolking av akustiske og biologiske data, og trålprøver skal da tas etter instruks fra toktleder. Hvis personell fra HI ikke er tilgjengelig følges anvisningene for datainnsamling som gitt for fartøyet i første periode.
 • HI må ha mulighet til å kalibrere ekkolodd og sette opp system for lagring av ekkoloddata i Bergen i forkant av tokt etter avtale.