Publisert: 16. sep. 2021

Brev til NFD vedrørende pågående makrellfiske.

PF har i dag sendt følgende brev til Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende pågående makrellfiske.

Den rekordhøye makrellkvoten i år har skapt noen utfordringer i fisket. Fisket hittil bærer preg av «intervalltrening» hvor fisket har gått i rykk og napp. Industrien har også hatt utfordringer både med emballasjemangel, sprengt innfrysings- og lagerkapasitet og utskipning.

Med tanke på de kommende kyststatsforhandlingene, og eventuelle forhandlinger om andel av kvoten, har det vært et uttalt mål å fiske mest mulig fisk i norske soner. Det er også et mål å fiske en så stor del av den norske kvoten som overhode mulig. Med tanke på sonetilhørighet er dette sært viktige målsettinger som Pelagisk Forening støtter.

Med bakgrunn i momentene ovenfor har det blitt reist spørsmål om det er behov for justeringer av den norske makrellreguleringen, f.eks i form av en refordeling eller justering av kvotefleksen.

Styret I Pelagisk Forening mener det er for tidlig å løfte spørsmålet om en eventuell refordeling nå. Dette skaper bekymring og uro i fiskeflåten, og en risikerer en økt fisketakt som igjen øker presset på landindustrien. Fiskerne bør få noe mer tid til å fiske sine tildelte kvoter før en løfter spørsmålet om en eventuell refordeling. Ved å vente noe med en eventuell refordeling vil en også lette presset på landindu-strien, og flåten får fisket mer makrell med riktig kvalitet i «premium catch period».

Makrellfiskeriet er svært verdifullt, og eventuelle endringer i reguleringen kan få store økonomiske følger for våre medlemmer. Vi forutsetter derfor at det ikke foretas noen endringer i reguleringen uten en forutgående høring i næringen.