Publisert: 15. jun. 2021

Kvoteråd torsk, hyse og sei

ICES tilråder at torskekvoten i Barentshavet for 2022 blir redusert med 20 % i forhold til årets kvote, som er i henhold til gjeldende forvaltningsregel.  I tillegg tilråder ICES at kvoten for hyse reduseres og for sei blir det så godt som uendret.

Havforskningsinstituttet la i dag frem kvoterådene for torsk, sei og hyse, samt for kysttorsk og blåkveite

Pelagisk Forening forventet en nedgang både for torsk, hyse og sei i Barentshavet. Og rådene svarte slik til forventningene for torsk og hyse.

  • Kvoterådet for 2022 er 708 480 tonn for torsk, som er en nedgang på 20 prosent fra årets torskekvote på 885 600 tonn.
  • Grunnen til den kraftige nedgangen er at bestandsnivået er nedjustert fra i fjor for de fleste årsklassene som er inne i fisket.
  • ICES tilrår at hysekvoten blir redusert til 180 003 tonn, mens årets kvote er på 232 537  tonn.
  • For sei er rådet på  197 212 tonn, og er så godt som uendra fra i fjor med en nedgang på 0,3 prosent.
  • For kysttorsk nord for 62°N  blir det fra og med i år gitt to råd, et for området mellom 62° N og 67° N og et for området nord for 67° N. For området mellom 62° N og 67° N  er rådet 7 613 tonn (3 411 tonn for kommersielt fiske når ein antar fritids- og turistfiske på 4 212 tonn). For området nord for 67° N tilrår ICES at det ikkje blir fiska kysttorsk i 2022, og at det blir utarbeid en gjenoppbyggingsplan for bestanden.
  • Kvoterådet for lodde blir klart rundt 10. oktober.

Les hele saken her hos HI.