Publisert: 4. jun. 2021

Utkast til makrellregulering

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt om at Fiskeridirektoratet utformer et forslag til makrellregulering i dialog med næringen, og Pelagisk Forening deltok i dag i et slikt møte (les skriftlig innspill som er sendt tidligere).

Departementet har bedt særskilt om at det ved utformingen av tiltakene bør legges særlig vekt på behovet for å fiske opp hele totalkvoten og at fisket bør i størst mulig grad skje i norske farvann.

Til stede i møtet var også representanter fra Kystvakten, Fiskarlaget, Fiskebåt, Sjømat Norge, Kystfiskarlaget, Sildelaget og Fjordfiskenemnda.

I møtet ble følgende spørsmål drøftet;

 • Stimuleringstiltak for fiske i NØS
  • Kvotegaranti/kvotefleks
  • Periodisering
  • Differensiert kvoteavregning
 • Fangst innenfor fjordlinjene
  • Beredskap i forhold til behandling av dispensasjonssøknader
 • Økte kvoter for kystfartøygruppen
  • Lukket og åpen gruppe
  • Landnotfiske etter dispensasjon.

Fiskeridirektoratet vil nå lage en oppsummering av møtet og sende ut til deltakerne for å sikre at innspillene har blitt oppfattet korrekt. Etter en kvalitetssikring av innholdet vil Fiskeridirektoratet lage et utkast til revidert makrellregulering for 2021 og sende over til departementet i neste uke.