Publisert: 21. mai 2021

Fisket etter makrell i 2021

Den manglende soneadgangen innebærer at norske fiskere må fiske hele kvoten i norske farvann, noe som skaper stor bekymring hos fiskerne. Pelagisk Forening ber departementet vurdere en rekke tiltak.

Norsk kvoteandel

Pelagisk Forening anbefaler at departementet evaluerer tilgjengelige sonetilhørighetsrapporter, og fastsetter en unilateral norsk makrellkvote for 2021 som kompensasjon for manglende soneadgang. Kvoten bør fastsettes innenfor vitenskapelig bærekraftige mål, og Pelagisk Forenings anslag er at en norsk kvote mellom 30 og 35 % av TAC kan være passende nivå.

Utvidet kvotefleks/kvotegaranti:

Pelagisk Forening anbefaler at departementet vurderer ulike former for kvotefleksibilitet, eller innvilger garantier for at ufisket kvantum kan overføres til neste år, og på den måten sikrer at den norske kvoten kan fiskes i sin helhet.

Pelagisk Forening viser til at lignende tiltak ble innført av departementet i 2011, da EU stengte sin sone for norske fiskere.

Økt beredskap i forbindelse med åpning av fjordlinjer

Makrellen er en stimfisk som beveger seg fort, og tillatelse til å fiske innenfor fjordlinjene må foreligge «der og da».

Pelagisk Forening anbefaler på det sterkeste at departementet, sammen med Fiskeridirektoratet og HI, innfører en form for beredskap som gjør forvaltningen i stand til å behandle dispensasjonssøknader fortløpende og raskt.

Seismikk

I 2021 er situasjonen enda mer kritisk enn tidligere år, siden det er fare for at fisken skremmes bort fra norsk farvann og at fisket må avvikles på et vesentlig mindre areal enn tidligere.

Pelagisk Forening anbefaler at NFD intensiverer sin dialog opp mot aktuelle departement og direktorat for å sikre at det tas spesielle hensyn i år og at fiskeriene prioriteres.

Jevnlig rapportering fra HIs økosystemtokt

Havforskningsinstituttets store økosystemtokt er i år planlagt i perioden 1. juli – 3. august, og de seks fartøyene som deltar skal dekke et område på totalt 3,5 million km2.  Som nevnt tidligere er makrellen en rask svømmer og jevnlige rapporter fra økosystemtoktet kan lette leteoperasjonen til de norske fartøyene.

Pelagisk Forening anbefaler at departementet, sammen med HI, ser på muligheten for korte, hyppigere oppdateringer av toktrapportene i løpet av økosystemtoktet.

Fiske i internasjonalt farvann

Pelagisk Forening fraråder at departementet vurderer en begrensning av norsk fiske i internasjonalt farvann som et aktuelt tiltak.  Hovedmålet er å sikre at kvoten fiskes i sin helhet, og selv om slike begrensninger kan virke forlokkende i en eventuell sonetilhørighetsdiskusjon, risikerer en at et slikt tiltak blir for begrensende og dermed virker mot sin hensikt.