Publisert: 30. apr. 2021

Ingen bilateral fiskeriavtale mellom Norge og UK for 2021

 - Forhandlingene har dratt i langdrag, og selv om utfallet ikke kom som noen overraskelse er dette resultatet likevel svært beklagelig, sier Lena Brungot som har deltatt i forhandlingene. 

- Konsekvensen blir at den norske flåten i år ikke får adgang til å fiske i UK sitt farvann, og vi er spesielt bekymret for at det vil bli tøft for våre medlemmer å ta årets kvoter på nordsjøsild og makrell, fortsetter hun. 

 I år er det første året UK deltar i forhandlinger som selvstendig kyststat, og forhandlingene har dreid seg om forhold som kvotebytte, soneadgang og andre bilaterale tema mellom partene. Norges posisjon har gjennom hele prosessen vært å forsøke å stabilisere avtalesituasjonen og videreføre de betingelsene som lå inne i avtalene forut for Brexit. Nye krav fra UK om at Norge skal avgi kvote for å få lov til å fiske i deres farvann gjorde imidlertid ikke forhandlingene noe enklere. - Mangelen på innrømmelser på soneadgang kom litt overraskende på oss, uttaler Brungot. De pelagiske bestandene karakteriseres ved at de vandrer, og dersom man ikke har et tilstrekkelig overordnet og langsiktig perspektiv på dette spørsmålet vil det slå tilbake ved en senere anledning. 

Gode soneadgangsavtaler bidrar til at fisket optimaliseres både med tanke på utslipp av klimagasser, reduksjon av yngelfiske og forbedret kvalitet på råstoffet som landes. Dette er faktorer som bidrar til å økt lønnsomhet, samtidig som fisket blir avviklet på en mer bærekraftig måte. - For oss fremstår det som en vinn-vinn situasjon for begge parter dersom en oppnår en avtale, og det er derfor vanskelig å forstå motivet bak de nye kravene som torpederte avtalen, avslutter Lena Brungot.

Pelagisk Forening er i dialog med forvaltningen og næringen, og vil i tiden fremover arbeide for å sikre at årets fiskerier kan gjennomføres på en best mulig måte.