Publisert: 22. apr. 2021

Kristian Sandtorv gjenvalgt som styreleder i Pelagisk Forening

Kristian Sandtorv ble gjenvalgt som styreleder i Pelagisk Forening under årsmøtet i dag 22. april. I tillegg består styret av Ola Christian Olsen(nestleder), Marit Hamre, Torbjørn Vea, Andreas Leine og Roy Skår.

- Jeg takker for tillitten og er klar for å ta fatt på et nytt år. Framover vil jeg ha fokus forvaltning av lodde, CO2-avgiften og å få en bedre konsekvensutredning av havvind, sier Sandtorv.

Pelagisk forening avholdt i dag digitalt årsmøte hvor det primært stod årsmøtesaker på agendaen. Det ble i tillegg fattet et årsmøtevedtak om lodde:

Årsmøtet er glad det er dialog med forvaltningen om høstingsreglene for torsk, hyse og lodde i Barentshavet. Årsmøtet mener at de høye sikkerhetsmarginene som er lagt inn for loddebestanden gjør dagens høstningsregel for streng. Tradisjonelt har toktet blitt gjennomført året før fisket skal foregå. Det er svært positivt at det nå er besluttet å gjennomføre tokt med måling av loddebestanden når innsiget kommer til kysten, slik de gjør det på Island. Dette har Pelagisk Forening bedt om i en årrekke. Årsmøtet registrerer at det er samme resultat på høsttoktet som på gytetoktet. Det reiser en rekke spørsmål til toktgjennomføringen, både når det gjelder antall fartøy og tidsrom.

Årsmøtet krever at næringen får delta i større grad framover i spørsmål om lodde i Barentshavet. Både gjennom FUR og andre fora.

Et jevnere loddefiske vil være med på å skape og trygge arbeidsplasser på sjø og land, samt vedlikeholde kunnskap og utstyr. Jevnere tilgang vil også være med på å holde markedet ved like og kunne gi større etterspørsel., noe som igjen sikrer arbeid og aktivitet langs kysten.