Publisert: 22. mar. 2021

​Loddeforskningen og toktaktivitet på Island

Pf har hatt møter med islandsk næring, forskning og forvaltning for å se om vi kan trekke veksler på deres erfaring, og noe av de tilbakemeldingene vi har fått i disse møtene er kort oppsummert under: 

Oppsummering etter Pelagisk Forenings møter med islandsk næring, industri og havforskning.

Planlegging:

-Fiskerne melder inn observasjoner og ønsker/behov for tokt.

-Offisiell søknad sendes fra SFS.

-HI avgjør om toktet er relevant eller ikke. Dersom toktet anbefales fra havforskningen sendes dette videre til departementet for endelig godkjenning. 

Samarbeidspartnerene har representanter i to grupper;

-«Lillegruppen». En komité som består av 3-5 redere, forskere fra HI og biolog fra SFS.

-«Storegruppen» som er en større sammenslutning hvor de fleste rederne er med.

Kostnader:

-Næringen har dekket kostnadene til nå, men ønsker at staten nå tar kostnadene.

-Toktkostnader har vært fordelt pro rata etter størrelse på kvoten.

-Staten bevilget penger i fjor og tokt ble lagt ut på internasjonal auksjon

-Ingen fartøy bød i auksjonen, men toktene ble likevel gjennomført etter forhandlinger mellom næringen og forvaltningen.

Planlegging og gjennomføring av tokt:

-HI planlegger toktene, gjennomfører analysene og konkluderer/anbefaler.

-Forskningsmetodikken er lik i Island og Norge, og det opereres med 5 % usikkerhet.

-På vintertoktet trenger islendingene ikke å gå via ICES WG, men på alt annet går prosessene via ICES.

-Det er planlagt en metoderevisjon for all lodde (både i Barentshavet og I/G/JM) i 2022. 

Islandsk HI bruker kun ekkolodd på toktene. Sonar brukes kun til å vurdere om de skal gå inn i et område og lete.

HI har hatt 3 personer på hvert fartøy, to til avlesing av ekkolodd og 1 til prøvetaking. Data sendes til toktleder på land som tolker og beregner, og resultatene foreligger etter to dager.

Tokt utføres ikke i dårlig vær, da de mener at resultatene ikke er tilfredsstillende. Havforskningen klarer heller ikke å se noen sammenheng mellom det de ser på sommertoktet og vintertoktet. De skal imidlertid gjøre beregninger på om det er en slik sammenheng. 

Utfordringer:

-Viktig å ha god oversikt over tilgjengelige fartøy (væravhengig, plassering, kalibrering)