Publisert: 23. feb. 2021

Lodde i Barentshavet

Det er for få tokt på lodda, og det toktet som tradisjonelt blir gjennomført går lenge før fisket skal skje neste år. Så det er positivt at det kjøres tokt når innsiget kommer til kysten. Men det er ikke nok. Vi trenger også kartleggingsfartøy.

Kysten og fiskerne er avhengige av både loddefiske og torskefiske. Begge er verdifulle fiskeri. Det må være rom for begge fiskeriene.  Lodda har egenverdi i næringa utover å være mat for torsken. Mere forskning kan bety at vi kan høste optimalt fra begge bestandene.

Et jevnere loddefiske vil være med på å skape og trygge arbeidsplasser på sjø og land, vedlikeholde kunnskap og utstyr. Jevnere tilgang vil også være med på å opprettholde og holde markedet ved like og kunne gi større etterspørsel.  Noe som igjen sikrer arbeid og aktivitet langs kysten.

Vi vil fortsette å jobbe for et jevnere loddefiske og målet er å få åpnet et årlig konsumfiske.

Fra møte i går 22.februar, hvor det deltok ca. 30 loddefiskere, konkluderte vi med følgende:

Mål:

En «forsøksmodell» fra 2022 hvor det fastsettes en minimumskvote som forankres i Norsk-Russisk Fiskerikommisjon i okt. 2021. Kvoten oppjusteres hvis resultatene fra gytetoktet/observasjoner tilsier det (forankres i fiskerikommisjonen).

Veien videre:
1.Invitere landindustrien til videre samarbeid for et felles mål om best mulig loddeforsking og forvaltning, med mål om et konsumfiske i 2022.
2. Søke samarbeid med HI. Ønske om tettere samarbeid for å bedre bestandsforskningen og endre forvaltningsmodellen.
3. Utrede hvilke finansieringsmidler som er tilgjengelig til flere kartleggingsfartøy.
4. Nytt møte i «gruppen» etter resultatet fra gytetoktet er kommet.