Publisert: 18. feb. 2021

Innspill til Klimaplan

Pf har sendt innspill til behandling av klimaplanen hvor vi adresserer hovedsakelig to tema; havvind og CO2-avgiften.

Havvind:

Fiskerinæringa er ei etablert, tradisjonsrik, subsidiefri, lønnsom og bærekraftig næring som må forholde seg til naturens svingninger. Næringa har ikke noe alternativ og kan ikke flyttes til andre steder. Fiskeri må derfor prioriteres ved eventuelle interessekonflikter langs kysten og til havs.

Det er særlig to særlig to forhold som gjør Pelagisk Forening (PF) kritisk til utbygging av havvindanlegg:

 1. Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene utbygging av havvind vil ha på økosystemet.
 2. Arealkonflikten som oppstår ved planlagte plassering.

Konsekvenser for økosystemet

 • Stor usikkerhet hvilken innvirkning havvindanleggene vil ha på fisken.
 • Det har vært forsket lite på området.
 • Havforskningsinstituttet peker på en rekke områder der havvind kan skade hav og fisk og anbefaler grundige undersøkelser ved havvind-utbygging;
 • Utbyggingen kan skade flora og fauna på havbunnen.
 • Sprenging under utbygging skremmer fisken.
 • Støyen fra vindturbinene kan stresse fisk og sjøpattedyr og forstyrre gyting.
 • Neddreping av sårbare arter av sjøfugl. Når vindturbiner dreper fugl på land, gjør de også det til havs.
 • Installasjonene kan fungere som kunstige rev som øker det biologiske mangfoldet – men de kan også trekke til seg fremmede, uønskede arter.

Arealkonflikt/sameksistens

 • Vindparker plasseres på fiskebanker og grunner.
 • Arealet beslaglegges både til produksjonsarealer og sikkerhetssoner, og fortrenger fiskeriene.

Pelagisk Forenings forslag til tiltak:

 • Føre-var prinsippet må gjelde.
 • Kartlegge konsekvensene for den marine biologien.
 • Grundig arealplanlegging.
 • Sikre at fiskerinæringen får gitt sine innspill tidsnok.
 • Fiskeri må prioriteres ved eventuelle interessekonflikter langs kysten og til havs.


CO2-AVGIFT

Det samlede høye avgiftsnivået fiskeflåten pålegges vil gå på bekostning av investeringer i klimavennlig teknologi og innovasjon. Nedtrapping av refusjonsordningen og foreslåtte avgiftsøkning i Klimaplanen utgjør til sammen en tidobling på CO2- avgiften for fiskerinæringen. For å nå målet om å redusere utslippene må det legges til rette for at fiskeflåten kan fortsette å bidra med å levere miljøvennlig og bærekraftig mat. Da er det behov for en lønnsomflåte som kan bidra til økt innovasjon og teknologi.

Utfordring / problemstilling:

 • Det eksisterer per i dag ikke teknologi og reelle alternativer til dagens løsninger.
 • Alternativene som finnes i dag krever større og tyngre fartøy.
 • Det foreligger lite dokumentasjon på nytteverdien av allerede innførte tiltak (eks. biodiesel).
 • CO2-avgiften tidobles.
 • Det totale avgiftstrykket øker.
 • Det foreligger ingen plan for å kompensere for tiltakene i klimaplanen.
 • Det må legges til rette for lønnsom drift og dermed mulighet for innovasjon og teknologiutvikling for å nå målene i klimaplanen.

Regjeringen har i tillegg det siste året innført følgende avgifter:

 • Kontrollavgiften på 0,22 prosent av verdien av førstehåndsomsetning.
 • Fiskal avgift på 100 millioner kroner.
 • Nedtrapping av kompensasjon på CO2-avgiften.

Konsekvenser:

 • Marginale fiskeri blir ulønnsomme, noe som resulterer i mindre klimavennlig mat.
 • I store deler av flåten er bunkersutgifter fordelingsgrunnlag for lotten, og mannskapet blir påført ekstra utgifter.
 • Flåten vil bli strukturert.
  • Flåten vil bli organisert i større og færre båter for å kunne skape lønnsomhet
 • Ringvirkningseffekten til resten av samfunnet vil bli påvirket.
 • Større sesongtoppper.
  • Utfordringer for landindustrien.
  • Mindre verdskaping.
 • Lossing og bunkring i utenlandsk havn.
  • Mindre råstoff til fiskeindustrien.
  • Færre sysselsatte både i industrien og i virksomheter som leverer varer og tjenester til fiskeflåten.
  • Utarming av kystsamfunnene.
 • Dårligere lønnsomhet
  • Mindre innovasjon og utvikling i regi av rederiene
 • Dårligere økonomi i flåten- bankene vil vegre seg for å være med på finansiering.

Pelagisk Forenings forslag til tiltak:

 • Bevare kompensasjonsordningen for CO2-avgift i fiskeflåten
 • Alternativ teknologi må på plass før endring CO2-avgift
 • Konsekvenser for fiskeflåten og fangstmønsteret må utredes før tiltak iverksettes. Foreslåtte avgifter vil ha konsekvenser for hvor mye klimavennlig mat som leveres på land og strukturering av flåten og ikke nødvendigvis føre til lavere utslipp totalt.
 • Smartere design på båter