Publisert: 28. jan. 2021

Nye korona-regler ved innreise

Fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen inviterte næringen til et møte om regjeringens nye innreiserestriksjoner. Nye korona-regler ved innreise trår i kraft natt til fredag 29. januar. 

Det er unntak for fiskere ved innreise.  "Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper. Bl.a. har følgende grupper adgang til innreise: 

  • Sjømenn og personell innen luftfart"

Sesongarbeidere i fiskerinæringen er ikke definert som samfunnskritiske og det kommer til å bli strengere regler de neste 14 dagene. 

Følgende innspill er gitt:

Innledningsvis vil vi gi uttrykk for at Pelagisk Forening har tillit til at Regjeringen ønsker å legge til rette for næringslivet i corona-situasjonen, og at Fiskeriministeren er klar over at fiskerinæringen har spesielle utfordringer som konsekvens av sesongpreget aktivitet og behovet for utenlandsk arbeidskraft.

Pelagisk Forening legger til grunn at personell på fiskefartøy kommer inn under kategorien sjømenn, jfr. Statsrådens svar på spørsmål om unntaket for sjømenn ift innreisenekt på møtet i dag. Vi etterlyser klarhet i om personell på fiskefartøy også kommer inn under definisjonen «kritiske samfunnsfunksjoner», slik at våre ansatte også kan unntas innreisenekt ut fra dette punkt i listen over hvilke grupper som har unntak fra innreisenekt.

Pelagisk Forening vil også understreke viktigheten av at det snarlig blir klarhet i om landindustrien kan opprettholde mottakskapasitet i de nært forestående sesongfiskeriene.

I forhold til de endringer i tiltakene som har skjedd den senere tid, og hvordan tiltakene fungerer i praksis vil Pelagisk Forening komme med følgende innspill:

  1. Arbeidsgivers ansvar og mulighet for oppfølging av personell som reiser inn til Norge: Arbeidsgiver har bl.a. ved at han garanterer for egnet oppholdssted i karanteneperiode, samt ift. forkorting av karantene i arbeidstid ihht. Covid-forskriften § 6h, stort ansvar for å bidra til å begrense smittespredning. Ved test av person ved ankomst til landet tilfaller likevel ikke resultat av test arbeidsgiver direkte, slik at arbeidsgiver vil være avhengig av arbeidstakers videreformidling av testresultat. Ved positiv test vil kjennskap til slikt resultat kunne bli unødvendig forsinket. Vi er også kjent med at negativt testresultat ikke (alltid) blir formidlet, verken til testperson eller arbeidsgiver som har «garantert» for egnet karantenested. Dette gjelder også for personer som har D-nr. og norsk personnr. Vi ser at det kan være knyttet problemstillinger til personvern i dette, men arbeidsgiver har likevel krav/plikt til å ha en del innsyn i andre helsespørsmål for den ansatte. Vi ber om at man vurderer om arbeidsgiver skal få tilgang/varsles om prøveresultat. En løsning som kan vurderes er om innreiseregistreringsskjema også kobler arbeidsgiver gjennom at det legges inn org.nr./telefonnr. til kontaktperson, slik at arbeidsgiver derigjennom kan komme med i «loopen» om informasjon som utveksles i denne sammenheng.
  1. Krav om negativ test 24 t før ankomst Norge: Krav om negativ test for utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge er endret til 24 t før ankomst. For personer som reiser med fly gjelder 24 t før oppsatt avgangstid. Denne tilpasningen i regelen bør også kunne gjelde ferge fra utlandet. Reisetid med slike ferger er gjerne lengre enn med fly, og en tilpasning i denne regelen til også å gjelde ferge vil imøtekomme en del praktiske utfordringer med å få tatt test f.eks. ved fergereise fra Hirtshals til Stavanger/Kr.sand/Bergen.