Publisert: 12. jan. 2021

Heilskapeleg plan for å nå klimamålet

Regjeringen har lagt fram stortingsmeldingen "Heilskapeleg plan for å nå klimamålet".

Der de blant annet vil

•gradvis øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser til om lag 2 000 2020-kroner per tonn CO2 i 2030. Provenyet fra avgiftsøkningen vil bli brukt til å redusere andre skatter og avgifter.

 Når det gjelder skipsfart og fiske:

•stå fast på ambisjonen om en halvering av utslippene fra innenriks sjøfart og fiske fra 2005 til 2030 og vil videreutvikle og ved behov greie ut nye virkemiddel for å nå ambisjonen.

Pf har forståelse for at fiskeri må være med å ta sin del av jobben med å bidra til reduserte CO2 utslipp i fremtiden. Men er likevel skeptiske til at det innføres avgifter over en lav sko. Sett i sammenheng med nylig innførte endring i CO2 refusjonsordningen, er det en voldsom økning. Det bekymrer oss hvor lett det er å pålegge flåten nye avgifter

Fiskeri en næring hvor det er svært vanskelig å innføre 0-utslippsteknologi, i og med at det ikke eksisterer teknologier som er utprøvd nok som også kan brukes til å drifte et fartøy i 1 - 4 uker til havs. Av den grunn er det viktig at CO2-avgiften som tas inn faktisk benyttes til CO2-reduserende tiltak, som for eksempel støtteordninger til fiskefartøy, utvikling av teknologi, tilpasning av infrastruktur osv. 

Å øke avgiften kraftig, med den hensikt å samle inn penger til staten, og la enkeltaktørene sitte alene med ansvaret med å utvikle og implementere ny og ukjent teknologi, oppleves ikke som riktig.