Publisert: 29. jun. 2020

Havvind

Styret vedtak vedrørende havvind:

Styret i Pelagisk Forening er i utgangspunktet positiv til andre næringer og aktiviteter på havet. Dette legger grunnlag for aktivitet og bosetting langs kysten.

Men det forutsettes at denne aktiviteten ikke er til hinder for, eller har negativ innvirkning, på eksisterende fiskeriaktivitet og viktige gyte- og oppvekstområder for fisk. Havvindanleggene planlegges i viktige fiskerifelt og per i dag er ikke sameksistens mulig. Pf legger til grunn hva Stortinget sa da de utarbeidet lovteksten til Havenergiloven: Det er avgjørende at en satsing på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskeinteressene. Planlagte havvindanlegg hensyntar ikke fiskeriene.

Det er behov for mer kunnskap om hvordan havvindturbinene påvirker økosystemene. Det er i dag for lite forskning på området. Pelagisk forening er mener føre-var prinsippet må gjelde. I dag vet vi ikke hvordan f.eks. støy fra vindturbinene og tilhørende installasjoner påvirker fisken og gyteatferden. Det bør også samles inn erfaringsdata fra havvindinstallasjoner i andre land.

Havvind er en lite effektiv og svært kostbar energiteknologi og det derfor svært vanskelig å godta at de skal plasseres i et evigvarende matfat.