Publisert: 2. jun. 2020

Seismikk på strekninga Vikingbanken - Eigersundsbanken

Følgende er sendt til Fiskeridirektoratet. 

Pelagisk Forening har medlemmar som melder om problem med seismikkskyting på ovanfor nemnte område.

Det er meldt om at seismikkfartøy går mellom grupper av fiskebåtar, som er i aktivt fiskeri, og skyt seismikk.

Dette er viktige felt for fiske etter nordsjøsild, og no er det høgsesong for dette fiskeriet.                                                                                                              

Seismikkfarty pliktar å ta omsyn til fiskeri.

Pelagisk Forening krev at Fiskeridirektoratet snarast tek kontakt med Oljedirektoratet, og syt for at denne seismikkskytinga opphøyer til etter fiskeseong.

Det blir bede om ei snarleg tilbakemelding.

Medlemmer kan ta kontakt med med adm hvis det er konkrete episoder å vise til, da Fiskeridirektoratet treng det for å nå fram hjå Oljedirektoratet.