Publisert: 15. mai 2020

Ressursrenten tilhører kystsamfunnene, ikke statskassen

Styret i Pelagisk Forening har gjort følgende vedt vedrørende forslag om en fiskal avgift på fiskeriene tilsvarende om lag 100 mill. kroner årlig. Det vurderes i den forbindelse om det kan gjøres etter modell av fiskeriforskningsavgiften.

Styret i Pelagisk Forening mener overskudd fra fiskeflåten fortsatt bør tilfalle kystsamfunnene, slik som det er i dag.  Fiskeflåten bidrar til å sikre arbeidsplasser og verdiskapning langs kysten. Dette i form av et stort antall fartøy med variert og spredt eierskap, med tilhørende lokale servicebedrifter og viktige ringvirkninger i lokalsamfunnene. 

Styret mener det er viktig å styrke økonomien i næringen slik at aktørene kan investere langsiktig under stabile rammevilkår.

Styret mener at ressursrenten i fiskeriene også i fremtiden skal hentes ut i form av aktivitet i lokalsamfunn langs kysten. Den eksklusive retten fiskerne har til å høste av felles ressurser, innebærer at de har en samfunnskontrakt å oppfylle, slik at fisken kan gi arbeidsplasser på land, og verdiskapingen kan økes.  Styret mener vi derfor må være på vakt mot alle mekanismer som reduserer tallet på ansatte i flåteleddet, da dette reduserer verdiskapningen for hele kysten dramatisk. Den norske pelagiske flåten er et godt eksempel på hvordan samfunnskontrakten oppfylles.

Flåten høster av ressursene over store deler av Nord-Atlanteren: vest av De britiske øyer, ved Island og Grønland, i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet. Selv om det blir fangstet over store og vide områder, så blir råstoffet i all hovedsak landet i Norge. I 2019 ble det omsatt pelagisk fisk for ca. 8,1 milliarder kroner gjennom Norges Sildesalgslag.

Den foreslåtte fiskale avgiften kommer i tillegg til økte avgifter som følge av fjerning av reduserte satser på CO2-avgiften, noe som utgjør ca. 250 mill. kroner for flåten. Avgiftene fører til redusert investeringsvilje og aktivitet langs kysten. Næringen bidrar allerede gjennom skatte og avgiftssystem og fiskeriforskningsavgiften.

Styret er i utgangspunktet negativ til enhver form for særskatter og særavgifter som kun rammer en liten del av næringslivet. Pelagisk Forening mener likevel at dersom det blir langt færre aktører enn det er i dag, er det betimelig å diskutere en ny avgift i fiskeriene. Per i dag er ikke situasjonen slik.

Sett i lys av allerede av eksisterende skatter og avgifter mener styret at en ytterligere avgift ikke er nødvendig.