Publisert: 27. mar. 2020

Oppfølgingsbrev til fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

I et oppfølgingsbrev etter tlf møte med statsråden har vi konkretisert ulike utfordringer og tiltak ifm korona og et konkret innspill om sjøpattedyr.

Pelagisk Forening har hatt telefonmøte med fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. Agendaen var blant annet tiltak og utfordringer mtp korona. PF løftet også problemstillinger knyttet til forvaltning av sjøpattedyr, lodde i Barentshavet og raudåte, samt kvotemeldingen. De som var med på møtet var Mariann Frantsen sammen med Kristian Sandtorv og Ola Christian Olsen fra styret.

I ett oppfølgingsbrev til statsråden har vi konkretisert ulike utfordringer og tiltak og et konkret innspill om sjøpattedyr.

Tiltak og utfordringer vedr. korona-situasjonen

Det har foreløpig ikke har vært større utfordringer knyttet noen til fiskeriene/mottak og transport. Våre bekymringer er kommende fiskeri til våren/sommeren og evt. høstsesongen, blant annet kommende sildefiske.

Det viktigste for fiskerinæringen er at vareflyten er sikret og at norsk fisk kommer seg ut i verden til de som trenger den. For å sikre vareflyten og matsikkerheten vil følgende være viktig:

oTransport av varer

oTilgang på arbeidskraft (for eksempel verft og fiskemottak som er avhengig av utenlandske sesongarbeidere)

oAt mottaksanleggene får oppgjør for varene sine og har likviditet til å kjøpe inn og bearbeide fisk.

oAt fartøyene har tilgang til å levere langs hele kysten i Norge og i våre naboland, avtaler må foreligge med naboland

oLøse utfordringer med fiskekjøpere fra utlandet til f eks matjessesong

Hva fartøyene/rederi trenger:

oUtvidet havarikvoteordning (ved behov. Enkeltvedtak)

oForlengelse av nybyggsordning (ved behov. Enkeltvedtak)

oIngen økning i skatter og avgifter og muligens reduksjon hvis nødvendig (herunder vurdere om man skal ha retrett på CO2-avgiften som ble innført i år

Forvaltning av sjøpattedyr

Næringen er bekymret for forvaltningen av bestanden og hvor stor man har latt den vokse og ber om at det rettes fokus på dette.

PF har over flere år, blant annet gjennom FUR, etterlyst en bebudet rapport fra Havforskningsinstituttet som skal si noen om hvor stor bestanden er og hvor mye den konsumerer. Rapporten er et første steg for å kunne vurdere evt. tiltak.