Publisert: 2. jan. 2020

Endring i skipsarbeidslova- overdraging av båt m. mannskap

Før har ikkje sjøfolk, inkludert fiskarar, hatt same rettar som tilsette på land, ved kjøp/sal av reiarlag. Ei endring i skipsarbeidslova fjernar dette skiljet.

Skipsarbeidslova har fått eit nytt kapittel 5A om «Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.»

Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-102/KAPITTEL_6#%C2%A75a-1

Dette gjeld ved «overdragelse» av heil eller del av ei verksemd, òg av «sjøgående skip»

Med «overdragelse» blir det meint overføring av ei sjølvstendig økonomisk eining «som beholder sin identitet etter overføringen.»

Typisk sal av aksjeselskap/reiarlag som eig skip.

Regelendringa gjeld ikkje dersom overdraginga berre gjeld sjølve skipet.

Det er verdt å merka seg at lova har fått ein regel som seier at «Dersom en arbeidsavtale eller et arbeidsforhold opphører fordi skiftet av arbeidsgiver medfører vesentlige endringer i arbeidsvilkårene til skade for arbeidstakeren, anses opphøret som en følge av arbeidsgivers forhold.», jf. § 5 A-2 (2).