Publisert: 8. apr. 2019

Når miljøvennlig ikke er nok

Mitt skip er lastet med kvoter? Eller bærekraftig mat?

Noen ganger er ikke «miljøvennlig» nok. Det blir for enkelt. Det er lett å gå seg vill i diskusjoner om økonomi, teknologi og politikk når vi diskuterer hva som er klimavennlig fiskeri. Vi må alltid holde fast på selve poenget i det vi driver med: Mat. Mat som er bra både for kropp og klode. Sunn, klimavennlig og bærekraftig mat.

Det er oppdraget vårt. Og det er litt av et oppdrag i en verden som trenger stadig mer mat, samtidig som kravene til bærekraft øker.

Norsk villfisk har verdens beste utgangspunkt. En sildefilet har et klimafotavtrykk på 0,9 kilo CO2-ekvivalenter per kilo produsert vare. Rent storfekjøtt har 22,7 kilo.

Total-tankegang om bærekraft

Den sølvglinsende silda tar gull i klimakampen, men vi må fortsette å blankpusse medaljen. Det krever en total-tankegang rundt bærekraft, og ikke bare en ensidig jakt på tiltak som isolert sett er miljøvennlig. For det er slik at å gå over til å kjøpe økologisk mat har positive miljøeffekter blant annet fordi det reduserer bruk av sprøytemidler. Men dersom det samtidig gjør at du kaster like mye, eller mer mat enn før, fordi holdbarheten på maten er dårligere, så har det i sum ikke den klimagevinsten du var ute etter.Alle postene må med når man skal gjøre opp klimaregnskapet.

På årsmøtet til Pelagisk Forening skal vi debattere bærekraft, både fordi vi ønsker ny og stadig mer klimavennlig teknologi velkommen, og fordi vi er opptatt av en helhetlig utvikling av fiskerinæringen.

Bærekraft for neste generasjon

Vi gjentar oss selv når vi sier at alt henger sammen med alt, men det gjør det, også når vi skal tenke klima og bærekraft i fiskeriene.

God tilgjengelighet til fisken er alfa og omega for et klimavennlig fiskeri. Sentrale stikkord her er sesong, fangstområder og soneadgang. Gode kvoteavtaler med kyststater vi deler fiskebestandene med, og nasjonale reguleringer, er derfor avgjørende for å holde nede CO2-utslippene og sørge for at villfisk fortsatt er den mest klimavennlige maten. Vi må få fiske når, og der hvor, fisken er tilgjengelig og har best kvalitet.

Vi må også ha et visst antall båter og spredning på flåten slik at sesongene utnyttes best mulig. Vi må ha kapasitet til å fiske når kvaliteten er på topp, og fiske i rette mengder som gjør at den er på topp både om bord og når den blir levert. Målet er at menneskemat skal forbli menneskemat. Det er det som er bærekraft.

Med denne tilnærmingen får du også flere hyggelige bonuser. Mangfoldet av båter gir konkurranse som tvinger fram innovasjon, også for klimaet.Som igjen skaper arbeidsplasser, inntekter og aktivitet langs hele kysten.

Da overlater via en levende kyst til neste generasjon.

Det er mer enn miljøvennlig. Det er bærekraft. Det er framtid.