Publisert: 11. mar. 2019

Vi trenger et jevnere loddefiske

Styret mener at anbefalt kvoteråd for lodde i Barentshavet 2019 reiser mange spørsmål. Styret registrerer at fiskerne og forskerne – nok en gang – ikke observerer det samme. Fiskerne rapporterte om mye lodde, og styret hadde klare forventninger om at det skulle fiskes lodde i 2019.

Styret mener at de høye sikkerhetsmarginene som er lagt inn for lodda gjør dagens høstningsregel for streng.  Det er for få tokt på lodda, og det toktet som tradisjonelt blir gjennomført går lenge før fisket skal skje neste år. Derfor er styret svært positiv til at det ble besluttet å kjøre tokt med en ny måling av loddebestanden når innsiget kommer til kysten, slik de gjør det på Island. Dette har Pelagisk Forening bedt om i en årrekke.

 Kysten og fiskerne er avhengige av både loddefiske og torskefiske. Begge er verdifulle fiskeri. Styret mener derfor at det er opplagt at det bør være rom for begge fiskeriene.  Lodda har egenverdi i næringa utover å være mat for torsken. Bedre forskning kan bety at vi kan høste optimalt fra begge bestandene.

Er jevnere loddefiske vil være med på å skape og trygge arbeidsplasser på sjø og land, vedlikeholde kunnskap og utstyr. Jevnere tilgang vil også være med på å opprettholde og holde markedet ved like og kunne gi større etterspørsel.  Noe som igjen sikrer arbeid og aktivitet langs kysten.

Styret mener første steg for et jevnere loddefiske er å få åpnet et årlig begrenset konsum og forskningsfiske på minimum 75 000 tonn, som oppjusteres basert på resultatene fra gytetoktet inneværende år. Slik kan forskerne og fiskerne kartlegge loddebestanden når innsiget kommer til kysten. Slik får vi og årlige registrerte fangstdata, som er nyttig i bestandsforskning.