Publisert: 18. jan. 2019

Pf om regjeringsplattformen

Pelagisk Forening er glad for at den nye regjeringen tar næringen på alvor og lar viktige prinsipp fortsatt ligge i bunn for fiskeripolitikken.

- At grunnprinsippene i deltakerloven, fiskesalgsloven og havressursloven ligger fast er svært viktig for næringen.

Et annet viktig punkt, i plattformen, er at det ikke skal gjøres endringer i taket for strukturordningen i de ulike flåtegruppene.  Og at strukturkvoter faller tilbake til gruppen ved periodens utløp.

Lønnsom og bærekraftig

-Ellers legger vi også merke til hva regjeringen sier om eierskap generelt. Små og mellomstore bedrifter står for en stor del av norsk sysselsetting og verdiskaping. Lokale eiere gir stabile arbeidsplasser. Sterke og mangfoldige eierskapsmiljø er viktig for å utvikle lønnsomme og bærekraftige bedrifter og næringsklynger. Dette er helt i tråd med det vi i Pelagisk Forening har fremmet for politikere om fiskerinæringen.

-  Arbeidsplasser, aktivitet, innovasjon og utvikling krever en mangfoldig fiskeflåte med spredt og lokalt eierskap, sier Mariann Frantsen.

Ressursrentebeskatning

-Fiskeri- og havbruksnæringen er blant de viktigste fremtidsnæringene for Norge, og når regjeringspartiene er enige i at det samlede skatte- og avgiftsnivået skal ned, så er ikke det forenelig med å eventuelt innføre ressursrentebeskatning.