Publisert: 21. jun. 2018

Reguleringsmøte 7. juni

Pf deltok på reguleringsmøtet hjå Fiskeridirektoratet 7. juni.

PF argumenterte for oppstart av havbrislingsfisket tidlegast 1. september. Dette pga. at sein oppstart vil redusera yngelfisket, og reguleringane bør vera slik at dei stimulerer til konsumfiske, som gjev vesentleg større verdiskaping.

PF gav òg uttrykk for bekymring over at det synest å vera mykje meir makrell i havet enn kva forskarane legg til grunn.

PF tok òg opp forvalting av sjøpattedyr, under punktet økosystembasert forvaltning

PF bad om auke av bifangsprosenten for sei ved tråling etter øyepål og kolmula. I ettertid har PF mottatt brev frå Fiskeridirektoratet, der dei avviser å auka bifangsprosenten. Saka var i samanheng med innføring av fritt fiske, etter sei, for trålgruppa.

PF meinte gav uttrykk for at det frie fisket òg må gjelda avgrensa nordsjøtrål, og må ikkje danna presedens for seinare år.

Flex for norsjøsild bør aukast, slik at det blir mogeleg å auka oveføringa, til 2019, frå 10 til 20 %.

Feil i registeringa av torsk blei òg tatt opp.