Publisert: 30. apr. 2021

Høringsvar- snøkrabbe

PF har sendt inn høringssvar vedrørende snøkrabbe.

Pelagisk Forening viser til høyringsbrev av 16. februar 2021.

Pelagisk Forening er positive til forslaget om innføring av kvotefleksibilitet over årsskiftet i fisket etter snøkrabbe. Dette både for å overføre og forskotere kvote.

Samstundes vil Pelagisk Forening be om at oppstarttidspunkt på hausten, etter fredingstida, blir tilpassast størrelsen på kvoten som er att. Dette slik at fiskarane får kontinuitet i fisket, og slepp å ta teinene på land for ein kort periode på slutten av året.

Seinare oppstart vil òg truleg redusera innblanding av vasskrabbe/blautkrabbe i byrjinga av haustsesongen.