Publisert: 25. jun. 2020

Høringsvar - overtredelsesgebyr etter skipssikkerhetsloven, skipsarbeidsloven og NIS-loven

Se høring her.

Pelagisk Forening har opplevd at gebyr blir sett til minstebeløp, men at gebyra likevel verkar uforholdsmessig høge.

Pelagisk Forening er difor positive til at minimumssatsane, for gebyr, blir redusert.

Det er òg positivt at kriteria for avgjer av storleik, på gebyr, blir fastsett i forskrift.

Pelagisk Forening er difor positiv til forslaget.