Publisert: 20. mar. 2020

Tidsfestingsregel for mannskapslott i fiske og fangst

Pelagisk Forening har gitt følgende høyringssvar ifm tidsfestingsregel for mannskapslott i fiske og fangst

Pelagisk Forening viser til høyringsbrev av 20. desember 2019.

Pelagisk Forening støttar forslaget. Dette fordi forslaget synest å vera ei forenkling, og forbetring både for reiarlag og mannskap.

Pelagisk Forening meiner at det samstundes bør vedtakast ei overgangsordning slik at fiskarar ikkje risikerer å få redusert fiskarfrådrag ved endring av tidfestingsregelen.

Høyring ligger her.