Jostein Saltskår Foto: Jostein Saltskår

Pelagisk Forening ble stiftet i Bergen 16. februar 2011. Sekretariat holder til i Sildesalgslaget sitt bygg på Bryggen i Bergen, lokalisert med nærhet til sentrale miljø innen forskning og forvaltning.

Pelagisk Forening er en faglig interesseorganisasjon for fiskebåtrederier langs norskekysten.

Våre medlemmer har rettigheter til å fiske både pelagisk og hvitfisk. Medlemsflåten består av ringnotfartøyer, pelagiske trålere og kystnotfartøyer. Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, faglige og sosiale interesser.

Foreningen er en effektiv og ubyråkratisk organisasjon, der medlemmene har kort vei til myndigheter, forvaltning og andre innenfor fiskerinæringen. Vi fremmer medlemmenes interesse innenfor fiskeriene, og setter søkelys på fiskeripolitiske forhold. Foreningen har også et servicekontor, Pelagisk Servicekontor AS, som bistår rederiene. Vi legger stor vekt på profesjonalitet, service og direkte oppfølging vedrørende virksomhetenes mange problemstillinger.

Pelagisk Forening ble stiftet i Bergen 16. februar 2011. Vårt sekretariat holder til i Sildesalgslaget sitt bygg i Slottsgaten 3. Lokaliseringen ved Bryggen i Bergen er nært sentrale miljø innen forskning og forvaltning.

Pelagisk Forening har fokus på alt av betydning for medlemmene, og bistår de enkelte rederier i alle forhold som omhandler drift av fartøy og næringspolitiske forhold.

Foreningen arbeider for å bevare aktivitet og sysselsetting langs hele kysten, og ønsker et mangfoldig og fiskerinært eierskap av fiskeflåten. Foreningen mener at deltageradganger og konsesjoner ikke bør bli samlet på unødvendig få aktører.

Pelagisk Forening jobber for at struktureringen i havfiskeflåten innen pelagisk sektor ikke skal endres for fort.Vi ønsker å få fram gode leie- og strukturkvoteordninger som gagner de aktive fiskerimiljøene.

Foreningen arbeider for å oppnå politiske beslutninger som sikrer en god forvaltning og fordeling av fiskeressursene. Foreningen er høringsinstans i saker som blir sendt ut fra Sjøfartsdirektoratet og Nærings- og Fiskeridepartementet, og vi fremmer medlemmenes interesser best mulig.

Vi arbeider for gode og faste rammevilkår, stabilitet og forutsigbarhet for våre medlemmer. Foreningen arbeider for innflytelse i internasjonale og nasjonale forhandlinger og kvotefordelinger. Pelagisk Forening er opptatt av arealbruk på havet, enten det dreier seg om oljeboring, seismikk eller oljevern.

Pelagisk Forening samarbeider gjerne med andre organisasjoner der det er mulig og naturlig.