Åpner for kombinasjonsbåter kan fiske to seikvoter

I april sendte NFD eit spørsmål om seifiske ut på høyring.

Spørsmålet var om fartøy med deltakaradgang både i fisket etter sei med nót, og med konvensjonell reiskap etter sei nord for 60 grader nord skulle kunne fiska ei eller to grunnkvotar med sei.

NFD har no vedtatt at desse fartøya skal kunne fiska begge grunnkvotane:

Sjå pressemelding.

I sitt høyringssvar argumenterte PF m.a. med at det burde leggast stor vekt på omsynet til reiarlaga som hadde innretta seg etter praksisen.

Det er gledeleg at NFD har fatta ei avgjer i samsvar med PF sitt syn.